Praktijkinformatie

GC AT logo

Gezondheidscentrum Abel Tasman
Weegbree 3, 9861ES Grootegast
Map via Google

Tel. 0594-612000
Fax 0594-614098
Spoed 0594-612000
E-mail assistente@gcabeltasman.nl

Het Gezondheidscentrum heeft twee gebieden, Gezondheidscentrum Abel Tasman voor de bewoners van Grootegast en omgeving en Opende voor bewoners in de omgeving van Opende.

SPREEKUUR

Als u een afspraak maakt wordt voor u een bepaalde tijd gereserveerd. Om u klacht goed te kunnen behandelen graag één klacht per spreekuurcontact.
Er is een huisarts in opleiding werkzaam in de praktijk.
Indien u meerdere familieleden op het spreekuur mee wilt nemen, dienen ook deze een afspraak te hebben.

In principe wordt zoveel mogelijk getracht ieder dezelfde dag of de dag daarop te laten komen. Echter door waarneming van andere huisartsen, of bij veel ziekte zal dit niet altijd mogelijk zijn.

We proberen zoveel mogelijk iemand bij dezelfde huisarts terug te laten komen en hebben de volgende verdeling in dorpen gemaakt.
Gebied Grootegast: Grootegast, Lutjegast, Sebaldeburen
Gebied Opende: Doezum, Kornhorn, Opende, Noordwijk, Stroobos, Gerkesklooster, Boerakker, Lucaswolde

Iedere huisarts heeft een voorkeursgebied, kijk hiervoor bij medewerkers. Indien u voorkeur heeft voor een huisarts dan kunt u dat met de assistente bespreken.

ASSISTENTE

De assistente neemt een belangrijke plaats in de huisartsenpraktijk.

Ze heeft de volgende taken:

 • Ondersteuning van de huisarts bij het spreekuur.
 • Maken van telefonische afspraken tussen 08:00 – 10:00.
 • Geven van medische adviezen.Bij de assistente kunt u voor aan aantal verrichtingen terecht:
 • hartfilmpjes
 • longfunctie
 • gehoortesten
 • vaatonderzoek
 • hart- en vaatziekte screening
 • injecties
 • tapen
 • wondbehandeling, wratten behandeling met o.a. stikstof
 • verbinden
 • uitstrijkjes maken
 • bloedsuikermetingen
 • bloeddrukcontroles
 • urine onderzoek
 • zwangerschapstesten
 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten

Daarnaast kan de assistente u velerlei adviezen geven, of dit in het overleg met de huisarts bespreken, u kunt dan tussen 13.00-14.00 terugbellen.

Om e.e.a. zorgvuldig te kunnen doen heeft de assistente dagelijks haar eigen spreekuur, voor dit spreekuur kunt u een afspraak maken.

BLOEDPRIKKEN

U kunt uitsluitend op afspraak bij ons komen te bloedprikken. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Ook kunt u gaan prikken bij de ziekenhuizen UMCG, Martini Ziekenhuis of Ny Smellinghe in Drachten.

Grootegast
Dienstencentrum De Schalck 1 (Certe)
Woensdag 8.30-10.30 uur

UITSLAGEN

Voor uitslagen van laboratorium onderzoek en specialistenbrieven kunt u de assistente bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.
Heeft u meer uitleg nodig dan kunt u de assistente vragen of de huisarts u terugbelt.

Bloeduitslagen Huisartsenlaboratorium
Uitslagen bekend na 3 werkdagen. Urine kweken en faeceskweken zijn na 7 dagen bekend.

Overige uitslagen
Uitslagen uitstrijkjes en opsturen materiaal na kleine ingreep. De uitslagen zijn na ca. 10-14 dagen bekend.

Onderzoek ziekenhuis (röntgen onderzoek, echo etc.) De uitslagen zijn na 5 werkdagen bekend.

Onderzoek en brieven van specialisten
Onderzoek in opdracht van de specialist wordt gezonden naar de specialist zelf en niet naar de huisarts. U dient daar te vragen naar de uitslagen. Indien specialisten brieven verzenden naar de huisarts kan dit gemiddeld 4-6 weken duren. Indien u sneller informatie wenst kunt u het beste de assistente van de specialist bellen.

Geen bericht is goed bericht?
NEE. Bedenk dat een uitslag zoek kan raken bij verzending. Indien hij dan niet op de praktijk aankomt is uw huisarts ook niet op de hoogte. Indien u informeert kan dan bij vermissing gezocht worden.
(Door de grote hoeveelheid brieven die dagelijks binnen komen is het niet mogelijk iedereen te bellen)

VISITES

Voor 10:00 uur kunnen er visites aangevraagd worden.

Visites zijn uitsluitend voor diegenen bedoeld die vanwege hun ziekte niet in staat zijn de praktijk te bezoeken. Op de praktijk kan iemand beter onderzocht worden, hier zijn meer middelen dan thuis.
Een vervoersprobleem dient u zelf op te lossen ( buren, familie, etc. ), dit is niet de taak van de huisarts.

We verzoeken u duidelijk aan te geven waarom u een visite wenst, zonodig wordt u dan eerder bezocht. Voor spoedgevallen wordt natuurlijk altijd een uitzondering gemaakt.

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de huisarts u na een behandeling in het ziekenhuis thuis bezoekt. Mocht u dit toch wensen verzoeken we u te bellen met de wens om een visite.

SPOED

ecgVoor spoedgevallen belt u ons nummer 0594-612000 en kiest de eerste optie SPOED. U krijgt dan een assistente aan de lijn van het gezondheidscentrum.

Is er een acuut ernstig levensbedreigende situatie en denkt u een ambulance nodig te hebben dan belt u 112.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Het gezondheidscentrum is geopend op werkdagen tussen 8:00 en 12:30 uur en tussen 13:00 en 17:00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

VERKLARINGEN
In het gezondheidscentrum worden geen verklaringen afgegeven t.b.v. anderen zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, politie, scholen, reisverzekeringen etc.

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst een brief stuurt aan de praktijk voor informatie. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaard akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Mocht u problemen ondervinden bij instanties dan kunt u nog onderstaande verklaring printen en afgeven aan de desbetreffende instantie. Het is een verklaring van die onze werkwijze aangaande verklaringen nader uitlegt:
________________________________________

KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST (KNMG)
Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt.
Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt.
Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, terwille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.
De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen.
Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.
KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht. Telefoon (030) 28 23 911, tst. 322
________________________________________

ROYAL DUTCH MEDICAL ASSOCIATION (KNMG)
According to the “Guidelines pertaining to dealing with medical data”, published by the RDMA (KNMG), a patient’s consulting physician is not the appropriate person to issue written or verbal medical declarations regarding the health, illness, disablement, inability to work, allocation of facilities, travel cancellations, etc., on behalf of his or her patient.
Declarations concerning the patient’s surgery attendance and information about personal characteristics or circumstances may also not be issued by the consulting physician.
Insofar as the institution requiring the declaration cannot accept the patient’s own statement, the institution itself should appoint an independent physician in view of the objectivity regarded as essential by all parties involved.
The consulting physician is usually not aware of the criteria which are to be applied to arrive at the proper consideration which is essential to assess the purpose for which the medical declaration is requested.
Moreover, the consulting physician maintains a confidential relationship with his or her patient and cannot therefore be asked to give his or her opinion in a medical declaration, as this could harm the confidential relationship in the event that the assessment is not in the patient/client’s favour.
KNMG, Postbus 20051, 3502 LB Utrecht, Nederland. Telefoon (030) 28 23 911, ext. 322.

HUISARTS IN OPLEIDING (AIO)

display_picHet gezondheidscentrum werkt mee aan de opleiding voor huisartsen van de Rijksuniversiteit te Groningen. Huisartsen moeten ook opgeleid worden.

Iedere arts die huisarts wil worden, moet drie jaar lang na zijn arts-examen een opleiding volgen, voordat hij zich mag vestigen. De meeste huisartsen in opleiding zijn reeds een aantal jaren als arts werkzaam geweest.
Onderdeel van de opleiding zijn twee stages bij huisartsen, die langer in het vak werkzaam zijn. Deze stages duren maximaal 12 maanden.
Gedurende deze periode werkt de huisarts in opleiding mee in de praktijk.
De assistente kan u vragen of u bij de huisarts in opleiding op het spreekuur kunt komen. Tijdens dit spreekuur worden soms video opnamen gemaakt uitsluitend voor onderwijs doeleinden. De patiënt komt hierbij niet in beeld. Mocht u uitdrukkelijk hier bezwaar tegen hebben verzoeken we u dit te melden.
Mocht u uw huisarts toch persoonlijk willen spreken, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk.

Assistente in opleiding
calibris-bord1_med_hrDoktersassistente van het Noorderpoortcollege zijn in onze praktijk in opleiding. Ze hebben soms korte stages van enkele week, soms langere perioden van 3 maand. Ze werkt onder supervisie van de praktijkassistente. Onze organisatie is een erkend leerbedrijf.

MEDISCH DOSSIER

Heeft u een aanvraag voor een afschrift van uw medisch dossier?

Indien uw aanvraag te maken heeft met het verstrekken van uw dossier aan derden zoals verzekeraars, gemeente (bijvoorbeeld bij aanvraag van een voorziening), advocaten, willen we uw het advies geven NIET uw gehele afschrift van uw dossier af te dragen.

De meeste informatie vragers zoals gemeenten, verzekeraars etc, zijn op de hoogte dat ze gegevens kunnen opvragen bij uw huisarts. Daarvoor is het nodig dat ze een gerichte vraag stellen over uw gezondheidstoestand of aandoening(en) vergezeld met een door u getekende verklaring waarbij u akkoord gaat dat uw huisarts gegevens verstrekt.

De huisarts kan dan gericht de vragen beantwoorden vanuit uw dossier en deze van objectieve informatie voorzien. Daarbij vinden we het ongewenst dat een geheel dossier wordt opgestuurd omdat dan niet geheel duidelijk meer is wat er met uw dossier wordt gedaan. Zo zou bijvoorbeeld ook informatie uit uw dossier gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden, denk bijvoorbeeld aan een verzekeraar waarbij u meerdere verzekeringen hebt afgesloten, of af gaat sluiten.

Omdat deze gegevensverstrekking niet opgenomen is in uw basispakket worden de kosten door de huisarts verhaald op de gegevensvrager. Voor enkele instellingen zijn er vaste tarieven, voor andere instellingen bepaald de huisarts zelf het tarief afhankelijk van de hoeveelheid informatie die gevraagd wordt en afhankelijk van het werk wat de huisarts hiervoor moet doen om de vragen te beantwoorden.

Kosten afschrift medisch dossier
Een afschrift van gedeelten uit uw dossier is niet gratis en bedraagt € 0,23 per pagina tot een maximum van € 4,50 en € 22,50 indien het afschrift meer dan 100 pagina’s bevat. Voor verwerken van het dossier op een gegevensdrager zoals CD ROM of verzending via computer worden extra kosten in rekening gebracht tot een maximum van 4,50 euro.

TARIEVEN

Verrichting Dagtarief
Consult 9,23
Consult langer dan 20 minuten 18,47
Visite 13,85
Visite langer dan 20 minuten 23,09
Telefonisch consult 4,62
Herhalingsrecept 4,62
E-mail consult 4,62
Informatietarief Medisch Adviseurs 59 euro

No show tarief: Indien u een afspraak op het spreekuur niet nakomt wordt het spreekuurbezoek dan wel het geplande onderzoek wel in rekening gebracht. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

EIGEN RISICO

Wat valt niet onder eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreffen alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners , Physician Assistent of Verpleegkundig Specialist. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico.

Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en Hart- en Vaatziekten wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Wat valt onder het eigen risico

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient  (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan het vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar een specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.

Het is voor de huisarts niet werkzaam om voor elke actie die kan vallen onder het eigen risico u daarvan op de hoogte te stellen vandaar deze notitie die u kunt vinden op onze website of in de wachtkamer.

KLACHTEN

Het kan altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Indien dat zo is horen wij dat graag. Alleen zo kunnen wij proberen de dienstverlening nog verder op de wensen van de patiënten af te stemmen. U kunt altijd om een afspraak vragen om daarin uw klacht naar voren te brengen. U kunt het ook in de vorm van een brief doen of ga naar onderstaand formulier op deze website. Klachtenfunctionaris M. Knol zal dan binnen een termijn van 2 week op uw klacht reageren.
Onze praktijk is aangesloten bij:
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100
https://www.skge.nl/
Vindt u dat er geen goede oplossing voor uw klacht gevonden is schakel dan deze stichting in. Deze Stichting heeft onafhankelijke leden waarin u uw klacht kunt inbrengen.

Uw naam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Medisch handelenBejegeningOrganisatieAnders

Datum gebeurtenis (verplicht)

Onderwerp

Uw klacht

captcha